Reglement

(10 mei 2018)

1. De Barchemse 4Daagse wordt georganiseerd door de Stichting Barchemse 4Daagse, hierna verder te noemen de SB4D.

2. De Barchemse 4Daagse is een prestatiewandeltocht zonder wedstrijdelement. De deelname geschiedt vrijwillig en is geheel op eigen risico.

3. De Barchemse 4Daagse is een vierdaagse wandeltocht; inschrijven en/of deelname voor één, twee of drie dagen is niet mogelijk.

4. De inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en voorwaarden zoals door de SB4D bepaald.

5. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij annulering van de deelname volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

6. Niet toegestaan is:
– Gebruikmaken van een vervoermiddel;
– Snelwandelen en/of in looppas voortbewegen.
Wel toegestaan is:
– Het gebruik van Nordic walking poles of stokken.

7. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven starttijd en afmeldtijd.

8. De deelnemer dient de voor hem/haar aangegeven route te volgen en zich in natuurgebieden niet buiten de wegen en paden te begeven.

9. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

10. Het is deelnemers verboden:
– Zich aanstootgevend te gedragen of zich op overdadige wijze commercieel te uiten;
– Huisdieren mee te nemen (uitgezonderd zij die begeleid worden door een legitieme hulphond);
– Luidspelende geluidsdragers mee te voeren;
– Kinderwagens mee te voeren;
– Afval of andere rommel op de route achter te laten; men dient dit mee te nemen naar de volgende rustpost of naar de finish.

11. Op het inschrijven is de ‘Regeling inschrijving‘ van toepassing. Op het starten en het afmelden is de regeling ‘Starten, wandelen en afmelden‘ van toepassing.

12. Aanwijzingen van de organisatie, politie of andere medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Barchemse 4Daagse van kracht, tenzij anders aangegeven. De organisatie rekent op uw eigen verkeersinzicht. Bepaalde oversteekplaatsen zullen met hulp van verkeersregelaars worden beveiligd. Met uitzondering van bospaden, afzettingen e.d. staan alle wegen open voor het openbaar verkeer en blijft de reeds vermelde Wegenverkeerswet van toepassing.

13. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de SB4D van diens beeltenis in druk op foto, film of video, tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Barchemse 4Daagse, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd.

14. De SB4D is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, noch voor het verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

15. De SB4D behoudt zich het recht voor de route, start- en/of afmeldtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Barchemse 4Daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de SB4D kan worden verwacht. Er is dan geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

16. De Barchemse 4Daagse vindt plaats onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.
Logo KWBN

17. Met het inschrijven voor de Barchemse 4Daagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SB4D. Het bestuur van SB4D draagt er zorg voor dat iedere deelnemer kennis kan nemen van de inhoud van dit reglement.